Tasavvuf Edebiyatı Üzerine

Tasavvuf Edebiyatı Üzerine

TEKKE VE TASAVVUF DÖNEMİ

Tekke ve tasavvuf döneminin ortaya çıkışını birçok konu ile birlikte ele almak ve karşılaştırıp yorumlamak mümkündür. Bunların en temel nedenleri şüphesiz. Adem evladının İnsan-ı Kamil seviyesine ulaşma isteği olduğu söylenebilir. Bir başka önemli neden ise insanların ahiret hayatına öncelik verip dünya hayatını bu öncelik doğrultusunda düzenlemesi ve yaşamını bu şekilde sürdürme isteği olduğu aşikardır. Belirttildiği üzere İnsan-Kamil seviyesine ulaşma isteği insan evladını farklı yönelişlere itmiş yeni sorular sormasına neden olmuştur. Bu yöneliş ve sorular Tasavvuf ilminin ortaya çıkmasına ve genişlemesine vesile olduğunu söyleyebiliriz. Bu ortaya çıkış ile birlikte tasavvufa göre insanın temel amacının insanların bu dünyadaki zevklerden arınarak Allah’a ulaştırmasını sağlamaktır. Tasavvuf bu temel amaç Doğrultusunda insanları yönlendirmek o düzeye erişmesini sağlamaktır.

Tasavvuf ilminin kendi içerisinde belirli kavramları bulunmaktadır. bunlardan en önemlisi şüphesiz Aşk kavramıdır. Buradaki aşk kavramı; İlahi aşk yani insanın tüm kalbini yanlızca Allah’ ayırması olduğunu söyleyebiliriz. Önemli tasavvuf alimlerine göre bu aşk kavramı; Yaratılışın özü ve mevcudiyetin temelidir.  Bu açıklamada geçtiği üzere insanın özüne yöneliş insanın özünün ne olduğu tartışmaları insanlarda yeni açıklamalar bulma mecburiyeti doğurmuş olmasıda tasavvufun var olması ve gelişmesinde bir başka önemli etkendir. Zaten tasavvufun en temel ve önemli özelliklerinden birisi ilahi gerçeğe ve İnsan-ı Kamil’e ulaşmanın en temelinde aşkın bulunmasıdır. Tasavvuf ilmi insanlarda Allah’a korku veya kurallara değil aşkla ulaşabileceğini açıklamıştır.

Tıpkı biz Türklerde olduğu gibi sonradan İslamiyeti kabul eden milletler ve toplumlar islamiyete geçerken eski alışkanlıklarını ve davranışlarının tamamen terk etmeyerek belirli geleneklerini ya devam ettirmiş yada İslamiyete uyarlamıştır. Bu gelişmelerle birlikte yeni inanç düşüncleri ve farklılıkları olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar ile birlikte Tasavvuf ilmi bu düşünceleri açıklayarak insanları Allah’a yakınlaştırmayı amaçlamıştır

Bu bilgi ve açıklamalara dayanarak Tasavvuf; insanın yaratılış, kainat ve Tanrı arasındaki ilişkileri açıklamaya çalışan ve insanı eksiksiz olarak Allah’a ulaştırmayı amaçlayan dinsel ve felsefi düşünceler bütünü olduğunu söyleyebiliriz .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir